Warunki korzystania

Korzystanie z tej witryny i usług świadczonych na tej stronie przez Top10trends.net (zwana dalej „Witryną”) podlegają następującym Warunkom korzystania, których wszystkie części i podczęści zostały tu wyraźnie włączone przez odniesienie. Niniejsza Umowa reguluje korzystanie ze wszystkich stron tej witryny internetowej (zwanych dalej łącznie „Witryną”) oraz wszelkich usług świadczonych przez lub w tej Witrynie („Usługi”).

1. DEFINICJE

„Umowa” oznacza niniejsze Warunki użytkowania i Politykę prywatności oraz inne dokumenty dostarczone przez Witrynę.

„My”, „nas” i „nasz” są odniesieniami do góry.

„Użytkownik”, „Ty” i „Twój” oznacza osobę, która uzyskuje dostęp do strony internetowej w celu podjęcia lub skorzystania z jakiejkolwiek usługi od nas. Użytkownik to firma, spółka osobowa, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna, prawna lub stowarzyszenie korzystające z usług tej Witryny.

" Strona internetowa" oznaczać i obejmować Top10trends.net oraz każdą następną witrynę internetową Spółki lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych.

strony: Łącznie strony niniejszej Umowy (My i Ty) będą dalej zwane Stronami.

2) ZGODA I AKCEPTACJA

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH (ŁĄCZNIE „WARUNKI”), PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ WARUNKI KORZYSTANIA, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA TWOJE PRAWA, OBOWIĄZKI I ŚRODKI ZARADCZE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG I TREŚCI . WARUNKI OBEJMUJĄ NA PRZYKŁAD:

• TWOJ OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW I PRZEPISÓW.

• OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA; I

• OBOWIĄZEK DOCHODZENIA ROSZCZEŃ LUB UZYSKANIA ZADOWOLENIA PRZECIWKO NAS (W TYM ZADOWOLENIA PIENIĘŻNEGO, NAKAZU I DEKLARACJI) NA PODSTAWIE INDYWIDUALNEJ, A NIE JAKO UCZESTNIK W JAKIKOLWIEK POZWACH ZBIOROWYCH LUB REPREZENTACYJNYCH LUB POSTĘPOWANIACH.

DOSTĘP DO USŁUG I KORZYSTANIE Z USŁUG JEST UWARUNKOWANE OD AKCEPTOWANIA I PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami lub naszą Polityką prywatności, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie (patrz „Zmiany niniejszych Warunków” poniżej). Uzyskując dostęp, przeglądając i/lub korzystając z Usług po opublikowaniu aktualizacji niniejszych Warunków, wyrażasz zgodę na związanie się zaktualizowanymi Warunkami . NINIEJSZE WARUNKI ORAZ NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A Top10trends.net.

Konsekwencje nieprzestrzegania zasad

Nieprzestrzeganie Warunków może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem konta i/lub dostępem do Usług oraz może narazić Cię na sankcje cywilne i karne.

3) OGRANICZENIE WIEKU

Musisz mieć co najmniej 13 (trzynaście) lat, aby korzystać z tej Witryny lub jakichkolwiek usług w niej zawartych. Korzystając z tej Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 13 lat i możesz zgodnie z prawem wyrazić zgodę na niniejszą Umowę. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędne przedstawienie Twojego wieku.

• Nie gwarantujemy dokładności, kompletności, ważności ani aktualności podanych przez nas informacji.

• Od czasu do czasu wprowadzamy istotne zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania. Możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

• Licencja na tę witrynę jest ograniczona, niewyłączna, nieprzenoszalna i niepodlegająca sublicencjonowaniu, do wykorzystania wyłącznie w związku z Usługą do prywatnego, osobistego i niekomercyjnego użytku, z zastrzeżeniem wszystkich Warunków korzystania z niniejszej Umowy w zakresie mającym zastosowanie do Usługi.

4) LICENCJA NA KORZYSTANIE Z STRONY INTERNETOWEJ

Możemy przekazać Ci pewne informacje w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny lub Usług. Informacje takie mogą obejmować między innymi opracowaną przez nas dokumentację, dane lub informacje oraz inne materiały, które mogą pomóc w korzystaniu z Witryny lub Usług („Nasze Materiały”). Z zastrzeżeniem niniejszej Umowy udzielamy Ci niewyłącznej, ograniczonej, niezbywalnej i odwołalnej licencji na korzystanie z naszych Materiałów wyłącznie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny i Usług. Nasze Materiały nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, a niniejsza licencja wygasa w momencie zaprzestania korzystania z Witryny lub Usług lub w momencie rozwiązania niniejszej Umowy.

5) TREŚCI UŻYTKOWNIKA Odpowiedzialność za treść.

Witryna umożliwia udostępnianie treści, publikowanie komentarzy, opinii itp., ale ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści. Oświadczasz, że masz wymagane pozwolenie na korzystanie z treści.

Podczas publikowania treści na stronie internetowej prosimy o nie publikowanie treści, które:

• zawiera niegrzeczny, wulgarny, obelżywy, rasistowski lub pełen nienawiści język lub wyrażenia, teksty, zdjęcia lub ilustracje o charakterze pornograficznym lub w złym guście, ataki zapalne o charakterze osobistym, rasowym lub religijnym.

• jest zniesławiający, grożący, dyskredytujący, rażąco podżegający, fałszywy, wprowadzający w błąd, oszukańczy, niedokładny, niesprawiedliwy, zawiera przesadzone lub bezpodstawne twierdzenia.

• narusza prawa do prywatności jakiejkolwiek strony trzeciej, jest bezzasadnie szkodliwa lub obraźliwa dla jakiejkolwiek osoby lub społeczności.

• dyskryminuje ze względu na rasę, religię, pochodzenie narodowe, płeć, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność lub odnosi się do tych kwestii w jakikolwiek sposób zabroniony przez prawo.

• narusza lub w niewłaściwy sposób zachęca do łamania jakichkolwiek miejskich, stanowych, federalnych lub międzynarodowych przepisów, zasad, regulacji lub rozporządzeń.

• wykorzystuje lub próbuje korzystać z konta, hasła, usługi lub systemu innej osoby, chyba że wyraźnie na to pozwalają Warunki użytkowania, przesyłając lub przesyłając wirusy lub inne szkodliwe, zakłócające lub destrukcyjne pliki.

• wysyła powtarzające się wiadomości dotyczące innego użytkownika i/lub zamieszcza uwłaczające lub obraźliwe komentarze na temat innej osoby lub powtarza wcześniejsze wysyłanie tej samej wiadomości pod wieloma e-mailami lub tematami.

• Wszelkie przesłane treści obejmujące między innymi poniższe elementy zostaną odrzucone. W przypadku powtarzających się naruszeń zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownika do witryny bez wcześniejszego powiadomienia.

6) WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zgadzasz się, że Strona internetowa i wszystkie świadczone przez nas Usługi są własnością Top10trends.net, w tym wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty i inną własność intelektualną („Nasza własność intelektualna”). Zgadzasz się, że posiadamy wszelkie prawa, tytuły i udziały w naszej własności intelektualnej oraz że nie będziesz wykorzystywać naszej własności intelektualnej do celów niezgodnych z prawem lub naruszających prawa. Zgadzasz się nie powielać ani nie rozpowszechniać naszej własności intelektualnej w jakikolwiek sposób, w tym drogą elektroniczną lub poprzez rejestrację jakichkolwiek nowych znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych lub jednolitych lokalizatorów zasobów (URL), bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

• Aby udostępnić Ci Witrynę i Usługi, niniejszym udzielasz nam bezpłatnej, niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji na kopiowanie, wyświetlanie, używanie, nadawanie, przesyłanie i tworzenie dzieł pochodnych wszelkich treści, które publikujesz, przesyłasz lub w inny sposób udostępniać w Serwisie („Twoje Treści”). Nie rościmy sobie żadnych dalszych praw własności do Twoich Treści.

• Jeśli uważasz, że którekolwiek z Twoich praw własności intelektualnej zostało naruszone lub w inny sposób naruszone w wyniku opublikowania informacji lub mediów przez innego z naszych użytkowników, skontaktuj się z nami i daj nam znać.

7) PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość zawarta w lub udostępniona za pośrednictwem any Top10trends.nettakie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych i jest własnością Top10trends.net lub dostawców treści i chronione amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami prawa autorskiego. Kompilacja całej zawartości zawartej w dowolnej witrynie lub udostępnionej za jej pośrednictwem Top10trends.net jest wyłączną własnością Top10trends.net i chronione przez Nas. i międzynarodowe prawa autorskie.

Naruszenie praw autorskich

Nie zezwalamy na treści naruszające prawa autorskie. Korzystanie z treści chronionych prawem autorskim innych osób bez odpowiedniego zezwolenia lub uzasadnionego prawnie powodu może prowadzić do naruszenia Top10trends.net polityki.

Jednocześnie nie każde nieautoryzowane użycie treści chronionych prawem autorskim stanowi naruszenie. Wyjątki od naruszenia praw autorskich, takie jak doktryna dozwolonego użytku lub inne obowiązujące przepisy, zezwalają na korzystanie z dzieła chronionego prawem autorskim w pewnych okolicznościach.

Usuwanie treści; Zawieszenie lub zamknięcie konta

Wszelkie treści użytkownika naruszające prawa autorskie innej osoby mogą zostać usunięte. Konto może zostać zawieszone lub zamknięte z powodu wielokrotnych naruszeń praw autorskich w związku z korzystaniem z serwisu Top10trends.net witryny lub z innymi naruszeniami Warunków świadczenia usług i Wytycznych dla społeczności. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy otwarcia nowego konta każdemu posiadaczowi konta, którego konto było wykorzystywane do niewłaściwych działań Top10trends.net witrynie lub w inny sposób hostowany przez Top10trends.net.

Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

a. Bezpośredni kontakt z użytkownikiem może rozwiązać Twoją skargę szybciej i w sposób korzystniejszy dla Ciebie, użytkownika i naszej społeczności. Możesz także złożyć raport o naruszeniu praw autorskich.

b. Wszystkie skargi powinny zawierać informacje wymagane w naszym internetowym formularzu zgłoszenia naruszenia praw autorskich. Niedołączenie niezbędnych informacji może ograniczyć naszą zdolność do zbadania Twoich roszczeń i może skutkować odrzuceniem Twojej skargi.

c. Możemy przekazać właścicielowi konta Twoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail i nazwisko właściciela praw autorskich i/lub szczegóły skargi.

d. Przed przesłaniem powiadomienia należy pamiętać, że celowe przesłanie wprowadzającego w błąd lub fałszywego zgłoszenia może skutkować odpowiedzialnością za szkody zgodnie z sekcją 512(f) amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA) lub podobnymi przepisami, które mogą mieć zastosowanie w innych krajach.

Roszczenie wzajemne dotyczące naruszenia praw autorskich

1. Jeśli otrzymasz powiadomienie o naruszeniu praw autorskich, które Twoim zdaniem jest błędne lub masz uprawnienia do korzystania z treści, możesz skontaktować się bezpośrednio z właścicielem praw autorskich i poprosić o wycofanie decyzji.

2. Możesz także przesłać nam roszczenie wzajemne za pośrednictwem naszego formularza roszczenia wzajemnego. Każde roszczenie wzajemne powinno zawierać informacje wymagane w formularzu roszczenia wzajemnego. Niedołączenie niezbędnych informacji może ograniczyć naszą zdolność do zbadania Twoich roszczeń i może skutkować odrzuceniem Twojego roszczenia wzajemnego.

3. Proces roszczenia wzajemnego może zająć trochę czasu. Prosimy o cierpliwość. W tym czasie podmiot występujący z roszczeniami dotyczącymi praw autorskich może wnieść pozew o wydanie nakazu sądowego nakazującego zablokowanie treści zgodnie z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA) lub podobnymi przepisami obowiązującymi w innych krajach. Pamiętaj, że przekażemy całe roszczenie wzajemne pierwotnemu zgłaszającemu, łącznie ze wszystkimi podanymi przez Ciebie danymi kontaktowymi, zgodnie z naszymi Warunkami świadczenia usług i Polityką prywatności. Osoba składająca roszczenie może wykorzystać te informacje do wniesienia pozwu przeciwko Tobie.

4. Jeśli nie otrzymamy powiadomienia, że ​​pierwotny zgłaszający zwraca się do sądu o wydanie orzeczenia sądowego w celu zapobieżenia dalszemu naruszeniu kwestionowanego materiału, możemy zastąpić usunięty materiał lub zaprzestać blokowania dostępu, jeśli materiał ten nie narusza praw autorskich osób trzecich. Decyzja o ponownym opublikowaniu jakichkolwiek materiałów zapadła o godz Top10trends.net według własnego uznania.

8) OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Jako użytkownik Witryny lub Usług możesz zostać poproszony o zarejestrowanie się u nas. Gdy to zrobisz, wybierzesz identyfikator użytkownika, którym może być Twój adres e-mail lub inny termin, a także hasło. Możesz również podać dane osobowe, w tym między innymi swoje imię i nazwisko. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie dokładności tych informacji. Te informacje identyfikujące umożliwią Ci korzystanie z Witryny i Usług. Nie możesz udostępniać takich informacji identyfikujących osobom trzecim, a jeśli odkryjesz, że Twoje dane identyfikujące zostały naruszone, zgadzasz się natychmiast powiadomić nas na piśmie. Wystarczy powiadomienie e-mailem. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swoich danych identyfikacyjnych, a także informowanie nas o wszelkich zmianach w Twoich danych identyfikacyjnych. Podanie nieprawdziwych lub niedokładnych informacji lub wykorzystywanie Witryny lub Usług do dalszego oszustwa lub niezgodnej z prawem działalności stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy.

9) DOPUSZCZALNE UŻYCIE

Zgadzasz się nie korzystać z Witryny lub Usług w celach niezgodnych z prawem lub w celach zabronionych na mocy tej klauzuli. Zgadzasz się nie korzystać z Witryny lub Usług w sposób, który mógłby zaszkodzić Witrynie, Usługom lub ogólnej działalności Top10trends.net.

• Ponadto zgadzasz się nie korzystać z Witryny lub Usług:

• Nękanie, znęcanie się lub grożenie innym lub w inny sposób naruszanie praw jakiejkolwiek osoby.

• Naruszać którekolwiek z naszych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich.

• Przesyłać lub w inny sposób rozpowszechniać wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie, które może uszkodzić własność innej osoby.

• Aby popełnić jakiekolwiek oszustwo.

• Angażowania się lub tworzenia nielegalnych gier hazardowych, loterii lub piramid.

• Publikować lub rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów obscenicznych lub zniesławiających.

• Publikować lub rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów nawołujących do przemocy, nienawiści lub dyskryminacji wobec jakiejkolwiek grupy.

• W celu nielegalnego gromadzenia informacji o innych.

10) PRZEJĘCIE RYZYKA

Witryna i Usługi są udostępniane wyłącznie w celach komunikacyjnych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że żadne informacje zamieszczone na naszej Stronie nie mają na celu porady prawnej, medycznej ani finansowej, a między Tobą a nami nie została utworzona żadna relacja powiernicza. Ponadto zgadzasz się, że korzystanie z dowolnej usługi w Witrynie odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek porady lub inne informacje podane w Witrynie.

11) INŻYNIERIA ODWROTNA I BEZPIECZEŃSTWO

Zgadzasz się nie podejmować żadnego z następujących działań:

a) Inżynieria wsteczna lub próba inżynierii wstecznej lub deasemblacji dowolnego kodu lub oprogramowania z lub w Witrynie lub Usługach.

b) Naruszać bezpieczeństwo Witryny lub Usług poprzez nieautoryzowany dostęp, obejście szyfrowania lub innych narzędzi bezpieczeństwa, eksplorację danych lub ingerencję w dowolnego hosta, użytkownika lub sieć.

12) ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić i zabezpieczać nas i wszystkie nasze podmioty stowarzyszone (jeśli ma to zastosowanie) oraz chronić nas przed wszelkimi roszczeniami i żądaniami prawnymi, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, które mogą wyniknąć lub być powiązane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny lub Usług, Twoim naruszenie niniejszej Umowy lub Twoje zachowanie lub działania. Wyrażasz zgodę na to, że będziemy mieli możliwość wyboru jej doradcy prawnego i jeśli sobie tego życzymy, będziemy mogli uczestniczyć w jej obronie.

13) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Rozumiesz i zgadzasz się, że (A) nie gwarantujemy dokładności, kompletności, ważności ani aktualności informacji wymienionych przez nas lub strony trzecie; oraz (B) nie ponosi odpowiedzialności za żadne materiały zamieszczone przez nas lub osoby trzecie. Będziesz kierować się własnym osądem, ostrożnością i zdrowym rozsądkiem przy ocenie wszelkich potencjalnych metod lub ofert oraz wszelkich informacji dostarczonych przez nas lub jakąkolwiek stronę trzecią.

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie następstwa lub jakąkolwiek inną formę strat lub szkód, które może ponieść użytkownik korzystający z Top10trends.net Witryny internetowej, łącznie z utratą danych lub informacji lub wszelkiego rodzaju stratami lub szkodami finansowymi lub fizycznymi.

W żadnym wypadku Top10trends.netani jej Właściciel, dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy ani podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty pośrednie, przypadkowe, specjalne, związane z wydarzeniami lub przykładowe, w tym między innymi za utratę wpływów, danych liczbowych, użytkowania, wartości firmy lub innych straty niematerialne wynikające z (i) korzystania przez Ciebie z Usługi, dostępu lub braku dostępu lub korzystania z Usługi; (ii) wszelkie zachowania lub treści stron trzecich w Usłudze; (iii) wszelkie treści uzyskane z Usługi; oraz (iv) niezgodny z prawem dostęp, wykorzystanie lub modyfikacja Twoich transmisji lub treści, niezależnie od tego, czy opiera się ona na gwarancji, umowie, wykroczeniu domowym (w tym nieostrożności) lub jakiejkolwiek innej koncepcji zgodnej z prawem, niezależnie od tego, czy zdawaliśmy sobie sprawę z możliwości takiego szkody i nawet jeśli lekarstwo określone w niniejszym dokumencie nie spełni swojego ważnego celu.

14) POLITYKA SPAMOWA

Surowo zabrania się korzystania z Witryny lub którejkolwiek z naszych Usług do nielegalnej działalności spamowej, w tym zbierania adresów e-mail i danych osobowych od innych osób lub wysyłania masowych komercyjnych wiadomości e-mail.

15) LINKI I TREŚCI STRON TRZECICH

Od czasu do czasu możemy zamieszczać łącza do stron internetowych lub innych usług osób trzecich. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane korzystaniem przez Ciebie z jakichkolwiek usług stron trzecich, do których prowadzą łącza z lub z Naszej Witryny.

16) MODYFIKACJA I ZMIANY

Możemy od czasu do czasu i w dowolnym momencie bez powiadomienia modyfikować niniejszą Umowę. Zgadzasz się, że mamy prawo do modyfikowania niniejszej Umowy lub poprawiania wszystkiego, co jest w niej zawarte. Ponadto zgadzasz się, że wszystkie modyfikacje niniejszej Umowy wchodzą w pełną moc natychmiast po ich opublikowaniu w Witrynie oraz że modyfikacje lub zmiany zastąpią wszelkie wcześniejsze wersje niniejszej Umowy, chyba że poprzednie wersje są wyraźnie przywołane lub włączone do najnowszej modyfikacji lub zmiany ta umowa.

17) CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsza Umowa stanowi całe porozumienie między Stronami dotyczące jakiegokolwiek korzystania z tej Witryny. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy lub porozumienia, pisemne lub ustne, dotyczące korzystania z tej Witryny.

18) PRZERWY w świadczeniu usług

Może zaistnieć konieczność przerwania dostępu użytkownika do Witryny w celu wykonania czynności konserwacyjnych lub awaryjnych zgodnie z harmonogramem lub poza planem. Zgadzasz się, że na Twój dostęp do Witryny mogą mieć wpływ nieoczekiwane lub nieplanowane przestoje z dowolnego powodu, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane takimi przestojami.

19) OKRES OKRESU, ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE

Możemy rozwiązać niniejszą Umowę z Tobą w dowolnym momencie z dowolnego powodu, z podaniem lub bez podania przyczyny. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy, jeśli naruszysz którykolwiek z warunków określonych w niniejszym dokumencie, w tym między innymi naruszenie praw własności intelektualnej naszej lub strony trzeciej, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów lub innych zobowiązań prawnych oraz /lub publikowanie lub dystrybucja nielegalnych materiałów. Jeśli zarejestrowałeś się w celu założenia u nas konta, możesz również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami i prosząc o rozwiązanie. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy wszelkie postanowienia, które ze względu na swój charakter mogłyby przetrwać rozwiązanie, pozostaną w pełnej mocy.

20) Zastrzeżenie dotyczące „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.

Usługa jest świadczona „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” oraz ze wszystkimi wadami i wadami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Firma, we własnym imieniu oraz w imieniu swoich Podmiotów Powiązanych oraz swoich i ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw oraz gwarancje, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczeń do powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań ani nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, działać bez przerw, spełniać wszelkie standardy wydajności lub niezawodności lub być wolne od błędów lub że wszelkie błędy lub usterki mogą lub zostaną naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Firma, ani żaden jej dostawca nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów zawarte w nim; (ii) że Usługa będzie działać nieprzerwanie lub bez błędów; (iii) co do dokładności, rzetelności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, zawartość lub wiadomości e-mail wysyłane przez Firmę lub w jej imieniu są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych składników.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w tej sekcji będą miały zastosowanie w najszerszym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.[/vc_column_text][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]

21) BRAK GWARANCJI

Zgadzasz się, że korzystasz z Witryny i Usług na własne i wyłączne ryzyko oraz że wszelkie Usługi świadczone przez nas działają w stanie „takim, jaki jest”. Niniejszym wyraźnie zrzekamy się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi dorozumianej gwarancji przydatności do określonego celu i dorozumianej gwarancji wartości handlowej. Nie gwarantujemy, że Witryna lub Usługi spełnią Twoje potrzeby lub że Witryna lub Usługi będą działać nieprzerwanie, bez błędów i bezpiecznie. Nie udzielamy również żadnych gwarancji co do wiarygodności lub dokładności jakichkolwiek informacji znajdujących się w Witrynie lub uzyskanych za pośrednictwem Usług. Zgadzasz się, że wszelkie szkody, które mogą Ci się przydarzyć za pośrednictwem Twojego systemu komputerowego lub w wyniku utraty danych w wyniku korzystania z Witryny lub Usług, stanowią Twoją wyłączną odpowiedzialność i że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek takie szkody lub straty.

22) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z Witryny lub Usług, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Ta sekcja dotyczy wszelkich roszczeń użytkownika, w tym między innymi utraconych zysków lub przychodów, szkód następczych lub karnych, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, oszustwa lub czynów niedozwolonych dowolnego rodzaju.

23) POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. JURYSDYKCJA, MIEJSCE I WYBÓR PRAWA: Warunki zawarte w niniejszym dokumencie będą regulowane i interpretowane przez prawo Izraela, bez wpływu na jakiekolwiek zasady kolizyjne. Sądy Izraela mają wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami wynikającymi z korzystania z Witryny.

2. ZADANIE: Niniejsza Umowa ani prawa przyznane na jej mocy nie mogą być cedowane, sprzedawane, wynajmowane ani w żaden inny sposób przenoszone w całości ani w części przez użytkownika. W przypadku scedowania, sprzedaży, wydzierżawienia lub innego przeniesienia niniejszej Umowy lub praw przyznanych na jej mocy przez nas, prawa i zobowiązania Top10trends.net będzie wiązać i obowiązywać wszelkich cesjonariuszy, administratorów, następców i wykonawców.

3. ROZDZIELNOŚĆ: Jeśli jakakolwiek część lub podczęść niniejszej Umowy zostanie uznana przez sąd lub właściwego arbitra za nieważną lub niewykonalną, pozostałe części i podczęści będą egzekwowane w maksymalnym możliwym zakresie. W takim stanie pozostała część niniejszej Umowy pozostaje w pełnej mocy.

4. BRAK ZRZECZENIA: Jeśli nie uda nam się wyegzekwować któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, nie oznacza to zrzeczenia się możliwości egzekwowania tego lub innego postanowienia w przyszłości. Zrzeczenie się jakiejkolwiek części lub podczęści niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiejkolwiek innej części lub podczęści.

5. NAGŁÓWKI TYLKO DLA WYGODY: Nagłówki części i podczęści w ramach niniejszej Umowy służą wyłącznie wygodzie i organizacji. Nagłówki nie mają wpływu na znaczenie jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy.

6. ŻADNA AGENCJA, PARTNERSTWO LUB WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE: Żadna agencja, partnerstwo ani wspólne przedsięwzięcie nie zostało utworzone między Stronami z powodu niniejszej Umowy. Żadna ze Stron nie ma uprawnień do zaciągania zobowiązań wobec osób trzecich.

7. SIŁA WYŻSZA: Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie świadczenia z przyczyn pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi działania siły wyższej, działań władz cywilnych, działań władz wojskowych, zamieszek, embarga, klęsk żywiołowych i klęsk żywiołowych oraz inne działania, które mogą być spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami, tj. COVID-19!

8. DOZWOLONE KOMUNIKACJE ELEKTRONICZNE: Na mocy niniejszej Umowy dozwolona jest komunikacja elektroniczna między obiema Stronami, w tym poczta elektroniczna. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie internetowej lub napisz do nas info@top10trends.net

Wykryto Adblock

Prosimy o wsparcie nas poprzez wyłączenie rozszerzenia AdBlocker w przeglądarkach dla naszej witryny.